Gryficki Klub Rowerowy

Rewal Bike System 2017 REGULAMIN

 1. CEL MARATONÓW

 

 1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
 2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
 3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
 4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
 2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: supermaratony.org.
 4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłączniena najkrótszym dystansie danej  imprezy .
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: supermaratony.org.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

 1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany komunikatem technicznym organizatora. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
 2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy lub na sztycy pod siodełkiem, a drugi na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 6. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.

 

 1. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
 1. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
 2. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
 3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 4. Pomiar czasu.
 5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
 6. Koszulka liderki i lidera w klasyfikacji OPEN.
 7. Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
 8. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
 9. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

do 17 lat          – M1 (roczniki 1999 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1998 do 1987)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1986 do 1977)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1976 do 1967)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1966 do 1957)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1956 do 1947)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1946 i starsze)

 1. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

do 17 lat          – K1 (roczniki 1999 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1998 do 1987)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1986 do 1977)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1976 do 1967)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1966 do 1957)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1956 do 1947)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1946 i starsze)

 1. Rodzaje rowerów:
  a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
  b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
  c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
  d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
  e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
  f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.

 

 1. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

 

 1. Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej
  organizator:
  a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie.
  b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
 2. Do maratonów górskich zalicza się Klasyk Radkowski – Pętlę Stołowogórską, Klasyk Kłodzki i Liczyrzepę.
 3. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg
  wzoru:
  pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD
  Współczynniki WD :
DYSTANS Współczynnik WD
Mini Maraton 1000
Mega Maraton 2000
Giga Maraton 3000
Ultra Maraton 4000
 1. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 2. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla zawodnika maratonach.
 3. Do klasyfikacji generalnej dla poszczególnych dystansów zalicza się punkty zdobyte we wszystkich wyścigach na danym dystansie.
 4. Do klasyfikacji generalnej najlepszego górala zalicza się punkty zdobyte w maratonach zaliczonych do górskich.
 5. W wynikach końcowych cyklu uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum 5 maratonów z wyjątkiem klasyfikacji górskiej.

 

 

VII. GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
 2.  Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.
 3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
 4. Dla osób zgłaszających chęć startu w grupie z określonymi zawodnikami organizator może przeprowadzić odrębny wyścig którego wyniki nie będą zaliczone do klasyfikacji pucharowej.
 5. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
 2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
 3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

 

 1. RUCH DROGOWY

 

 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 

 

 1. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI
 2. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 3. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach oraz w klasyfikacji Open otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
 4. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za rok 2017 zorganizowane zostanie w terminie i miejscu określonym odrębnym komunikatem.

 

 1. KARY

 

 1. Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
  upomnienie,
  b. kara czasowa,
  c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
  d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
  e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
  f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.
 2. Kary wymienione w p.pkt a. – d. wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e. – f. wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.
 3. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII. PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
  Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Udostępnij na: