Gryficki Klub Rowerowy

Rewal Bike System 2017 NA CZAS – REGULAMIN

        Regulamin

Drużynowa Jazda na Czas Amatorskich Zespołów Kolarskich

 

Cel imprezy:

 1. Działania popularyzatorskie:
  • popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze,
  • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku,
 2. Działania sportowe:
  • wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w drużynowej jeździe na czas,
  • zwiększenie zainteresowania jazdą na rowerze i uprawianiem kolarstwa jako sportu powszechnego, skierowanego do każdego bez względu na wiek.
 3. Działania promocyjne:
  • promowanie miasta i regionu, na terenie którego rozegrane zostaną zawody,
  • rozpowszechnianie amatorskich zawodów kolarskich w Polsce.

Organizator:

Klub Rowerowy GRYFLAND

Partnerzy:

Gmina Gryfice

Patronat Honorowy:

Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł

Termin i miejsce przeprowadzenia zawodów

Gryfice 17 września 2017r.

 1. Warunki uczestnictwa
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest możliwe wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego
  na stronie http://zapisy.time2win.pl/games/p_view/63
 2. Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej do dnia 11 Września 2017 roku.
 3. Drużynę tworzy 5 zawodników
 4. Zmian w składzie drużyny można dokonywać najpóźniej do dnia 11września2017 roku
 5. Prawo startu w zawodach mają wyłącznie drużyny amatorskie, w skład których wchodzą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia
 6. Każda z drużyn zobowiązana jest wpłacić opłatę startową w wysokości: 250,- PLN, najpóźniej do dnia 11 września 2017 roku, na konto organizatora:

Klub Rowerowy GRYFLAND 72-300Gryfice ul. Wojska Polskiego 73
51 10202821 0000 1902 0073 1794  z dopiskiem: NA CZAS+ nazwa drużyny.
Uczestnicy którzy chcą rywalizować w jeździe drużynowej , a w sobotę uczestniczą  w IV Supermaratonie Rewal Bike System  WPŁACAJĄ OPŁATĘ STARTOWĄ  W WYSOKOŚCI 100zł /drużyna

 1. Przy rezygnacji ze startu do dnia 8 września 2017 roku, opłata zostaje zwrócona w całości.

Opłata startowa przepada na rzecz organizatora w sytuacji kiedy drużyna, która znajduje się na liście startowej, nie weźmie udziału w zawodach.

 1. Zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni w wymaganym terminie (tj. do 11września2017 roku), mogą zostać dopuszczeni do startu za zgodą organizatora, po wniesieniu dodatkowej opłaty
  w wysokości 100,00 PLN.
 2. Potwierdzenie udziału w zawodach następuje po podpisaniu listy startowej w biurze zawodów, najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do podpisania oraz przedłożenia organizatorowi w dniu zawodów oświadczenia.
 4. Drużyny zobowiązane są do wytypowania Kapitana, który w jej imieniu będzie kontaktował się z organizatorem oraz będzie reprezentował drużynę podczas trwania zawodów. Kapitan odpowiedzialny będzie za internetowe zgłoszenie drużyny do zawodów, dokonywanie zmian w składzie drużyny, pobranie numerów startowych, podpisanie listy startowej, przekazanie oświadczeń, wnoszenie skarg do Komisji Sędziowskiej.
 5. Zasady, na jakich zostaną rozegrane zawody
 6. Drużynowa jazda na czas rozegrana zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem zawodów.
 7. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decydować będzie Komisja Sędziowska, w skład której wejdą osoby wyznaczone przez organizatora zawodów.
 8. Zwycięzcą drużynowej jazdy na czas zostanie ta z drużyn, która w najkrótszym czasie pokona trasę zawodów. Czas trzeciego zawodnika drużyny (tylu z 5-osobowego składu musi wspólnie dojechać do linii mety), liczony jest jako ostateczny czas przejazdu drużyny.
 9. Różnica na mecie między pierwszym, a trzecim zawodnikiem w drużynie nie może być większa niż 30 sekund.
 10. Jeżeli na ostatnim kilometrze trasy, dojdzie do upadku jednego z zawodników, a pozostało ich tylko trzech i nie będzie mógł kontynuować rywalizacji, do czasu jaki osiągnie drugi
  z zawodników doliczone zostanie 30 sekund i ten czas liczony będzie jako ostateczny czas przejazdu drużyny.
 11. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 40 km.
 12. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 08:00 – start pierwszej drużyny. Zamknięcie trasy, godz.11:00. Godzina zamknięcia trasy może się zmienić. Dekoracja zwycięzców , rozdanie medali odbędzie się o godzinie 13:00 w Kompleks Sportowy w Rewalu
 13. Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach:
  1. M I – średnia wieku do 30 lat
   M II – średnia wieku 30-40 lat
   M III – średnia wieku 40-50 lat
   M IV – średnia wieku powyżej 50 lat
  2. K – kobiety OPEN
 14. Przynależność drużyny do danej kategorii określa organizator po zapisaniu drużyny  i jest  nie zmienna. W przypadku  losowej rezygnacji danego zawodnika drużyny  z udziału w zawodach , następca  powinien być w takim wieku , by nie zmieniano kategorii wiekowej drużyny, w przeciwnym wypadku drużyna uczestniczy w zawodach w mniejszym składzie.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych w sytuacji kiedy liczba drużyn zgłoszonych do rywalizacji w danej kategorii wiekowej  wyniesie mniej niż 3. Nie dotyczy to kategorii Kobiety – OPEN
 16. Drużyny będą wypuszczane na trasę w odstępach 5 minutowych, w kolejności ustalonej przez organizatora.
 17. Zawody zostaną rozegrane przy otwartym ruchu drogowym. Każdy z zawodników drużyny pod rygorem dyskwalifikacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym na trasie zawodów.
 18. Na całej trasie obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 19. Każdy zawodnik w drużynie musi posiadać numer startowy umieszczony na sztycy pod siodłowej roweru, który otrzyma  przy rejestracji w biurze zawodów (numery pobiera Kapitan ). Brak numeru, niewłaściwe założenie bądź zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie, równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 20. Dyskwalifikacja trzech zawodników eliminuje drużynę.
 21. Podczas trwania wyścigu zakazana jest bezpośrednia jazda za jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.

Zawodnicy nie mogą nawzajem ciągnąć się ani popychać.

Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z naliczeniem dwóch minut kary do oficjalnego czasu przejazdu drużyny, po uprzednich dwóch upomnieniach sędziego. Trzecie upomnienie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją drużyny.

 1. Przez pomoc dozwoloną rozumie się taką, która udzielona jest przez członków tej samej drużyny lub innych uczestników zawodów.
 2. Zakazuje się łączenia drużyn na trasie w jedną grupę i wspólne pokonywanie trasy zawodów.

Każda drużyna zobowiązana jest do samodzielnej jazdy. Drużyna doścignięta nie może prowadzić ani korzystać z prowadzenia drużyny wyprzedzającej. Drużyna wyprzedzona musi jechać co najmniej 25 m za drużyną, która ją wyprzedziła.

Drużyna wyprzedzająca zobowiązana jest do bezpośredniego manewru wyprzedzania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa jeśli warunki panujące na drodze jej na to pozwalają. W przeciwnym wypadku musi jechać co najmniej 25 m za drużyną, którą dogoniła.

 1. Zawodnik, który odpadł nie może dołączyć do innej drużyny, korzystać z jej prowadzenia, a tym samym kontynuować rywalizacji. Ma natomiast prawo zjechać z trasy i skrócić dystans. Udowodnione skorzystanie z prowadzenie przez inną drużynę, w wyniku czego zawodnik dojedzie do swojej drużyny i będzie kontynuował rywalizację, równoznaczne jest z dyskwalifikacją jego drużyny. Dopuszczalna jest sytuacja kiedy zawodnicy którzy odpadli, tworzą grupę, z którą wspólnie pokonują trasę do mety pod warunkiem, iż nie kontynuują rywalizacji i nie utrudniają jej innym drużyną
 2. Drużyny i startujący w nich zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, zachowań fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, pracowników i pozostałych uczestników imprezy oraz respektować zasady ochrony środowiska. Zawodnicy nie mogą wyrzucać żywności, toreb, butelek, odzieży i innych przedmiotów na drogę. Posiadanie i używanie wszelkich naczyń szklanych jest zabronione.
 3. Zawody rozegrane zostaną bez względu na warunki atmosferyczne.

 

III. Świadczenia gwarantowane

 

 1. Woda na mecie . Na trasie nie przewiduje się bufetu ani punktów żywieniowych.
 2. Oznakowanie trasy poziome (strzałki na drodze)..
 3. Nagrody dla:
  1. medal dla każdego uczestnika z wpisanym czasem drużyny
  2. puchar dla 3 najlepszych drużyn w każdej kategorii
 4. Elektroniczny pomiar czasu.
 5. Ubezpieczenie organizatora zawodów: NNW,
 6. Opieka medyczna na trasie (ratownicy medyczni)

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, kolizje i wypadki powstałe na trasie zawodów, a także zaistniałe podczas dojazdu i powrotu z zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Na wniosek organizatora bądź zawodników, Komisja Sędziowska może wymierzyć karę czasową z dyskwalifikacją drużyny włącznie.
 4. Ewentualne protesty należy składać do Komisji Sędziowskiej w formie pisemnej, do godz. 11:00. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wysokości 100,- PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile komisja nie zgodzi się z treścią protestu.
 5. Oficjalnie wyniki zawodów zostaną ogłoszone nie później, niż 30 minut po zamknięciu trasy zawodów.
 6. Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów akceptuje tym samym warunki Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora zawodów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Każdy uczestnik mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 8. Baza zawodów: 15-16 wrzesień – Kompleks Sportowy w Rewalu ul.Szkolna 1
  17 wrzesień – Gryfice Plac Zwycięstwa .
 9. Wszelkie niejasności bądź wątpliwości w interpretacji regulaminu należy kierować bezpośrednio do organizatora wyścigu.Marek Zadworny 508337395
Udostępnij na: