Gryficki Klub Rowerowy

NA CZAS – REGULAMIN

Regulamin Mistrzostwa Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas rozgrywanych w ramach  XIII Supermaratonu Rowerowego GRYFLAND Nowogard im.Pawła Zugaja

niedziela  30.04.2017 r.

 1.  Informacja o imprezie
  a.    Nazwa imprezy:  Mistrzostwa Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej
  na Czas
  b.    Impreza dla kolarzy amatorów
  2.    Cel imprezy
  a. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
  b. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
  c. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa
  wyścigu.
  d. Wyłonienie Mistrzów Polski Maratończyków w jeździe indywidualnej na czas.
  e. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  3.    Patronat imprezy
  a.    Patronat Mistrzostw Polski
  • Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
 2.  Organizatorzy imprezy
  a. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
  b. Bicykl Jan Zugaj
  c.  K.R.Gryfland
  5.    Termin i miejsce imprezy
  a.    Impreza odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia 2017r., start pierwszego
  uczestnika o godz.09:00
  b.    Miejsce startu i mety: będzie podane w osobnym komunikacie
  c.    Biuro organizacyjne :  Szkoła Podstawowa nr. 1 Plac Szarych Szeregów 

  6.    Zgłoszenia

  a.    Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w imprezie
  jest wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny odpowiedniego
  formularza zgłoszeniowego
  b.    Zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 28.04.2017r.
  Po tym terminie zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  c.    Zgłoszenie może odbyć się także w Biurze imprezy w piątek 28 kwietnia
  2017r.w godzinach 14:00 – 20:00, lub w dniu zawodów w niedzielę 30
  kwietnia 2017r.,  ale wiąże się to z wyższą opłatą startową.
  W innych godzinach zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenie może być
  dokonane tylko osobiście.
  d.    Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail
  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Organizatora drogą
  elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną. Wysyłając jak i podpisując w Biurze imprezy formularz
  uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z Ustawą z dnia 27.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133
  poz.883).
  e.    Organizator nie dopuszcza żadnych pojazdów serwisowych na trasie podczas
  trwania wyścigu.
  7.    Koszty uczestnictwa
  a.     Wpisowe do dnia 26.04.2017r. wynosi 60zł –  po tym terminie wpisowe
  wzrasta   do100zł (UWAGA! decyduje data wpływu na konto)
  Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
  Bicykl Jan Zugaj Nowogard
  64 1020 4812 0000 0702 0161 1201
  z dopiskiem NA CZAS  oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
  b.    Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie (chipy). Każdy z uczestników jest
  zobowiązany do zdania numeru startowego z  chipem w Biurze Organizatora po
  zakończeniu uczestnictwa w jeździe indywidualnej na czas .
  8.    Warunki uczestnictwa
  a.    Warunkiem uczestnictwa w jeździe indywidualnej na czas jest zapoznanie się i
  bezwzględne stosowanie do zapisów niniejszego Regulaminu, zwłaszcza
  dotyczących przepisów ruchu drogowego.
  b.    Prawo startu w jeździe indywidualnej na czas mają wszystkie osoby, które dokonają
  rejestracji, uiszczą opłatę startową, złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań
  zdrowotnych i wyrażą zgodę na uczestnictwo w imprezie wyłącznie na własną
  odpowiedzialność oraz zaakceptują warunki określone niniejszym Regulaminem.
  c.    Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku
  16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub
  opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie
  internetowej: www.supermaratony.org
  d.    Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni startują na
  odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, którzy złożyli Organizatorowi
  stosowne oświadczenie.
  e.    Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika odpowiedniego roweru i
  jego wyposażenia:
  • rower zgodnie z przepisami ruchu drogowego spełnia następujące warunki: dwa
  koła jednakowej średnicy minimum 26 cali; kierownica i siodełko powyżej linii
  poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
  • odpowiedzialność za rower i jego wyposażenie spoczywa na uczestniku imprezy;
  Organizator ma prawo do weryfikacji rowerów i ich wyposażenia.
  f.    Uczestnik  obowiązany jest do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie i
  samodzielne pokonanie wyznaczonej trasy.
  g.    Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu  Jazdy
  Indywidualnej na Czas.
  h.    Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w
  ruchu drogowym i realizowanie w trakcie trwania imprezy poleceń Policji, służb
  porządkowych  i Organizatora .
  i.    Naruszenie powyższych zasad może spowodować dyskwalifikację uczestnika
  imprezy.9.    Kategorie wiekowe i rodzaje rowerów

  Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

  do 17 lat        – M1 (roczniki 1999 i młodsze)
  od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1998 do 1987)
  od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1986 do 1977)
  od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1976 do 1967)
  od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1966 do 1957)
  od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1956 do 1947)
  od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1946 i starsze)

 3. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

do 17 lat        – K1 (roczniki 1999 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1998 do 1987)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1986 do 1977)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1976 do 1967)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1966 do 1957)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1956 do 1947)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1946 i starsze)

 1. Rodzaje rowerów:
  Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i
  kierownicę inną niż baranek.


  11.    Organizacja Mistrzostw Polski Maratończyków w  Jeździe  Indywidualnej na Czas
  a.    Jazda Indywidualna na Czas przeprowadzona będzie na drogach asfaltowych z
  wykorzystaniem dróg publicznych.
  b.    Jazda indywidualna na czas odbędzie się na dystansie 38 km i przebiegać będzie
  trasą
  Nowogard – Karsk – Błotno- 19km RONDO nawrót – Błotno – Karsk  – Nowogard
  c.    Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni informującymi o kierunku
  jazdy.
  d.    Pomiar czasu będzie elektroniczny – chipy.
  e.    Mimo zabezpieczeń przewidzianych przez Organizatora  obowiązuje zasada, że
  jazda indywidualna na czas odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym.
  W związku z tym uczestnik podczas jazdy indywidualnej na czas zobowiązany jest
  do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Każde
  naruszenie przepisów drogowych przez uczestnika imprezy, w tym także nałożenie
  mandatu karnego przez Policję, jest podstawą do jego dyskwalifikacji.
  f.    Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w zapiętym
  kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z
  dyskwalifikacją.
  g.    Na trasie nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej. Korzystanie z
  niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.
  h.     Numer z chipem pobierają uczestnicy w piątek 28 kwietnia2017 roku w Biurze
  Zawodów w godz.14:00 – 20:00  lub w dniu zawodów w niedzielę 30 kwietnia
  2017roku w godzinach 06:00 – 07:45 . Na 15minut  przed startem pierwszego
  uczestnika numery nie będą już wydawany. Uczestnik otrzymuje numer do
  zamocowania wg wskazań organizatora (numer do zwrotu!). Numer musi być tak
  zamocowany/przypięty, aby był dobrze widoczny. Nieprawidłowo zamocowany
  numer może skutkować nie zidentyfikowaniem uczestnika na punktach kontrolnych
  lub mecie. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz
  samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją
  uczestnika.
  i.    Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem w Biurze
  Organizatora po zakończeniu uczestnictwa w jeździe indywidualnej na czas
  j.    Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym
  czasie przejadą zgłoszony dystans..
  k.    Wycofanie się uczestnika z udziału w jeździe na czas:
  • uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o fakcie wycofania się z jazdy
  indywidualnej na czas,
  • fakt wycofania należy zgłosić, dzwoniąc pod numer telefonu –
  sędzia zawodów  667992167
  • brak zgłoszenia faktu wycofania się uczestnika w trakcie trwania jazdy
  indywidualnej na czas może skutkować podjęciem akcji poszukiwawczej.
  • wszelkie koszty ewentualnej akcji poszukiwawczej pokrywa poszukiwany uczestnik.
  12.    Organizacja startu
  a.    Organizacja startu jazdy indywidualnej na czas:
  • indywidualny start uczestników wg kolejności na liście startowej
  • odstępy czasowe pomiędzy startującymi uczestnikami uzależniona jest od ilości
  startujących.
 2.  Świadczenia dla uczestników
  a.    Obsługa sędziowska .
  b.    Pomiar czasu.
  c.    Ubezpieczenie od NNW podczas trwania wyścigu.
  d.    Zabezpieczenie medyczne
  e.    Koszulki Mistrzów Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas w
  kategoriach M1sz,M1i, M2sz, M2i, M3sz,M3i, M4sz,M4i, M5sz, M5i, M6sz, M6i,
  M7sz,M7i oraz K1sz,K1i, K2sz,K2i, K3sz,K3i, K4sz,K4i, K5sz, K5i, K6sz, K6i,K7sz, K7i.
  14.    Wyposażenie uczestnika
  a.    Obowiązkowe:
  • dowód tożsamości.
  b.    Zalecane:
  • telefon komórkowy,
  16.    Program Jazdy na Czas
  • wydawanie numerów i przyjmowanie oświadczeń w Biurze Zawodów czynnym w
  w piątek 28.04.2017r. w godzinach  godz.14:00-20:00, oraz w niedzielę
  30.04.2017r. w godzinach 06:00 – 07:45.
  • start pierwszego uczestnika godz.09:00,
  • 30.04.2017r. niedziela 14:00 zakończenie imprezy
  17.    Nagrody
  a.    Wśród uczestników jazdy na czas którzy ukończyli jeden z dystansów sobotniego
  Supermaratonu Rowerowego  Gryfland  wyłonieni zostaną Mistrzowie w jeździe na
  czas w  kategoriach
  M1sz,M1i, M2sz, M2i, M3sz,M3i, M4sz,M4i, M5sz, M5i, M6sz,
  M6i,M7sz,M7i oraz K1sz,K1i, K2sz,K2i, K3sz,K3i, K4sz,K4i, K5sz, K5i, K6sz, K6i,K7sz,
  K7i , którzy  otrzymają koszulki mistrzów.

  18.    Kary i protesty
  a.    Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
  • upomnienie,
  • kara czasowa,
  • dyskwalifikacja.
  b.    Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora za:
  • łamanie zasad ruchu drogowego; ukaranie uczestnika jazdy na czas  mandatem
  przez Policję jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez Organizatora,
  • nieużywanie  sztywnego kasku bądź jazda w odpiętym kasku,
  • nieprawidłowości roweru mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników jazdy
  indywidualnej na czas,
  • nieprzestrzeganie zasad fair play,
  • niesportowe zachowanie się uczestnika,
  • zanieczyszczanie środowiska naturalnego,
  • używanie szklanych pojemników na napoje na trasie jazdy indywidualnej na czas.
  c.    Składanie protestów:
  • protesty składa się do Sędziego Głównego,
  • protesty będą przyjmowane jedynie w formie pisemnej,
  • czas składania protestów: 0,5 godziny licząc od ogłoszenia nieoficjalnych wyników
  przez Komisję Sędziowską,
  • do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł; kaucja przepada, jeżeli
  Komisja Sędziowska oddali protest, uznając go za niezasadny,
  • rozpatrzenie protestów następuje nie później niż w ciągu 1 godziny licząc od
  ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
  19.    Postanowienia i informacje końcowe
  a.    Uczestnicy jazdy na czas  muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie
  jazdy indywidualnej na czas, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, mając także na
  uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gospodarstw,
  zabudowań, terenów leśnych itp.
  b.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
  oraz za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na jazdę na czas  i
  podczas powrotu z imprezy.
  c.    Każdy uczestnik bierze udział w jeździe indywidualnej na czas na własną
  odpowiedzialność.
  d.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie
  trwania i po imprezie.
  e.     Indywidualna Jazda na odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem
  klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
  f.    Uczestnik Indywidualnej Jazdy na Czas  podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje
  tym samym warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych.
  g.    Organizator z Sędzią Głównym mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego
  Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie
  objętych Regulaminem.
Udostępnij na: