Gryficki Klub Rowerowy

Cykl Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015r.
Patronat Honorowy Cyklu

Minister Sportu
Komunikat Techniczny

S U P E R M A R A T O N
REWAL BIKE SYSTEM

ORGANIZATOR

KLUB ROWEROWY GRYFLAND

PARTNERZY

CIPR REWAL
GMINA GRYFICE

PATRONAT HONOROWY

WÓJT GMINY REWAL
ROBERT SKRABURSKI

 


KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Komandor i Sędzia Główny zawodów  Marek Zadworny – 508337395
Obsługa Czasowa – Time2Win  – Adam Siąkowski – 506368440  
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

 

SUPERMARATON REWAL BIKE SYSTEM  odbędzie  się w dniu 12 września 2015roku

 

Baza Zawodów – Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1

Start i Meta  –     Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1

 


PIĄTEK 11.09.

16.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników
 19.00 – Odprawa Techniczna

SOBOTA 12.09.
04.30 – 04.55 – Rejestracja uczestników dyst.ULTRA
05.00 – start zawodników dyst.ULTRA
07.00 – 08.15  – Rejestracja uczestników 
08.30 – Starty zawodników dyst. MEGA
11.00 – Starty zawodników dyst. MINI
14.00 – Limit czasowy na wjazd na ostatnią pętlę kończącą dystans ULTRA
15.00 – Zamknięcie tras dystans MINI
16.00 – Zamknięcie tras dystans MEGA
18.00 – Zamknięcie trasy ULTRA
19.00 – Zakończenie maratonu  i  dekoracja zwycięzców – Kompleks Sportowy w Rewalu

 

                              TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 

Trasa MINI-72km Rewal ul.Szkolna 1  – Lędzin  – Skrobotowo – Karnice – Cerkwica – Przybiernówko – Gryfice –
Stuchowo- Świerzno / PK i PŻ/ – Cerkwica – Karnice – Skrobotowo- Lędzin – Rewal ul.Szkolna1

Trasa MEGA –  2 X MINI 144km

Trasa ULTRA  – Rewal ul.Szkolna1 – Niechorze – Pogorzelica – Konarzewo – Lędzin  – Skrobotowo – Karnice – Cerkwica – Przybiernówko – Gryfice – Stuchowo- Świerzno / PK i PŻ/ – Cerkwica – Karnice – Skrobotowo- Lędzin – Rewal ul.Szkolna1  +  3 x MINI 301km

 

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

–  Wpłaty wpisowego  wszystkich, którzy chcą rywalizować w SUPERMARATONIE REWAL BIKE SYSTEM
– DO DNIA 01 września 2015r –  70zł   / Kobiety –50zł /  / Osoby które ukończyły 70 lat – 50zł /
Wpłaty po 01 września 70zł / / kobiety 50zł / Osoby które ukończyły 70 lat – 50zł /
nie gwarantują  pełnych  świadczeń  oraz udziału w konkursach
   Wpisowe w biurze zawodów 100zł
  (UWAGA! decyduje data wpływu na konto)

 – Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
     KLUB ROWEROWY GRYFLAND 72-300 GRYFICE ul.Wojska Polskiego 73 
       PKO.BP 
51 10202821 0000 1902 0073 1794
        z dopiskiem SUPERMARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 – Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.

GRUPY STARTOWE

Start 15 osobowych  grup następuje co 5 minut.
Grupy startowe zostaną wyłonione drogą losową.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 11 wrześna 2015r.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

–  młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start
podpisanej w obecności  Organizatora przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu
podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych  oświadczenia  potwierdzonego przez Jednostkę
Użyteczności Publicznej.
–  Osoby poniżej 16 lat mogą startować tylko w maratonie na dystansie rodzinnym  pod opieką
rodziców/opiekunów prawnych startujących w imprezie.  Rodzic/ opiekun prawny obowiązany jest do wspólnej
jazdy z małoletnim uczestnikiem  przez całą trasę dystansu rodzinnego.
       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

–  Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

–  Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
– Każdy uczestnik obowiązany jest do jazdy w kasku.

–  Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są 
 zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.

–  Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.

–  Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

–  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.

–  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

–  Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

–  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

–  Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

–  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.

–  Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

–  Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.

–  Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.
 

 

Udostępnij na: