Gryficki Klub Rowerowy

Komunikat Techniczny Rewal Bike System 2016

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2016r.

Komunikat Techniczny

III S U P E R M A R A T O N
REWAL BIKE SYSTEM

ORGANIZATOR

KLUB ROWEROWY GRYFLAND
 

PARTNERZY 

GMINA REWAL

GMINA GRYFICE

KOMITET ORGANIZACYJNY


Komandor i Sędzia Główny zawodów  Marek Zadworny – 508337395
Obsługa Czasowa – Time2Win  – Adam Siąkowski – 506368440  
Zabezpieczenie medyczne Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

 

SUPERMARATON REWAL BIKE SYSTEM  odbędzie  się w dniu
28 maja 2016roku

 

Baza Zawodów – Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1

Start i Meta  –     Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1
PIĄTEK 27.05.
16.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników
19.00 – Odprawa Techniczna
SOBOTA 28.05.
 04.30 – 04.55 – Rejestracja uczestników dyst.ULTRA
05.00 – start zawodników dyst.ULTRA
 07.00 – 07.50  – Rejestracja uczestników dyst.MEGA
08.00 – Starty zawodników dyst. MEGA
08.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników dyst.MINI
11.00 – Starty zawodników dyst. MINI
15.00 – Zamknięcie tras dystans MINI
16.00 – Zamknięcie tras dystans MEGA
18.00 – Zamknięcie trasy ULTRA
 19.00 – Zakończenie maratonu  i  dekoracja zwycięzców
Kompleks Sportowy w Rewalu

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa MINI72km
Rewal ul.Szkolna 1-Lędzin – Skrobotowo  – Karnice  – Cerkwica -Przybiernówko – Gryfice – Stuchowo – Świerzno / PK i PŻ/– Cerkwica – Karnice – Skrobotowo – Lędzin – Rewal ul.Szkolna1

Trasa MEGA –  2 X MINI 144km

Trasa ULTRA – Rewal ul.Szkolna1 – Niechorze – Pogorzelica – Konarzewo  Lędzin  – Skrobotowo – Karnice – Cerkwica – Przybiernówko – Gryfice – Stuchowo- Świerzno / PK i PŻ/ – Cerkwica – Karnice – Skrobotowo- Lędzin – Rewal ul.Szkolna1  +  3 x MINI 301km

 

 

 WPISOWE I ZGŁOSZENIA

 

– Wpłaty wpisowego  wszystkich, którzy chcą rywalizować w
SUPERMARATONIE REWAL BIKE SYSTEM
– DO DNIA 01 kwietnia  2016r –  60zł   / Kobiety – 50zł /
– DO DNIA 01 maja  2016r –      70zł   / Kobiety – 60zł  /
– DO DNIA 21 maja  2016r –      80zł   / Kobiety – 70zł /
Wpłaty po 21 maja 90zł
Osoby które ukończyły 70 lat – 50zł
Wpisowe w biurze zawodów 100zł i nie gwarantują  pełnych  świadczeń
oraz udziału w konkursach 
(UWAGA! decyduje data wpływu na konto)


 – Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
     HANDEL – USŁUGI ZADWORNA URSZULA   GRYFICE
     PKO.BP 50 10205558 11111415 42200046
     
z dopiskiem SUPERMARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 – Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez
organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w
biurze zawodów w dniu rejestracji.

GRUPY STARTOWE

– Start 15 osobowych  grup następuje co 5 minut.
– Grupy startowe zostaną wyłonione drogą losową.
– O kolejności startu grup decyduje organizator.
– Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą
startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
– Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
– Grupy startowe zostaną opublikowane 27 maja  2016r.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

–  młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI
po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności
Organizatora przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych, lub po
złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych
oświadczenia  potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

– Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

– Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
– Każdy uczestnik obowiązany jest do jazdy w kasku.

– Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o
Ruchu Drogowym.

–  Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz
napotkanych po drodze sklepach.

–  Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.

–  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu
Polski.

–  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

–  Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

–  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

–  Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników
w minimalnym zakresie od NNW.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

–  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.

–  Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w
Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie
na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta
zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144,
poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.

–  Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
Pucharu Polski.

–  Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

–  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie
trwania zawodów.

Udostępnij na: