Gryficki Klub Rowerowy
Czy wiesz że ?

Jazda rowerem to same korzyści ? Regularne korzystanie z roweru wpływa na poprawę zdrowia i przedłuża oczekiwaną długość życia.

Czytaj więcej

Nasze Osiągnięcia

2006Świnoujście 1 miejsce Marek Zadworny.

2007Łobez Marek Zadworny 1 miejsce.

Czytaj więcej

Supermaraton Gryfland 2018 Regulamin

REGULAMIN
Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych
Małego Pucharu Polski

 

 1. CEL MARATONÓW

 

 1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
 2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
 3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
 4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
 2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
 4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłączniena dystansie MINI.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

 

 • ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH
 1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który dla poszczególnych imprez zostanie uzupełniany KOMUNIKATEM TECHNICZNYM ORGANIZATORA. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 2. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, które przypinane są  na kierownicy, na sztycy  pod siodełkiem, lub na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
 3. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
 4. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 5. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.

 

 1. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
 2. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
 3. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
 4. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
 5. Pomiar czasu.
 6. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
 7. Koszulka lidera i liderki w klasyfikacji OPEN
 8. Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi lub nagrodami za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
 9. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
 10. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień lub nagród

 

 1. RODZAJE ROWERÓWRodzaje rowerów:
  Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę
  inną niż baranek.
  a) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica
  inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
  b) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta
  rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem jak i
  po zakończeniu zawodów.
  d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
  e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez
  klasyfikowania) decyduje organizator,

f   Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów z napędem elektryczny oraz rowerów
czasowych

 

 

VI  PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

 

 1. Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej organizator:
  a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie. (w maratonach górskich dopuszcza
  się dystans o 30% krótszy).
  b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (w maratonach górskich
  dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
  c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie (w maratonach górskich dopuszcza
  się dystans o 30% krótszy).
  d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300 km (w maratonach górskich dopuszcza
  się dystans o 30% krótszy).
  e) ULTRA MARATON PLUS  – dystans powyżej 350km (w maratonach górskich
  dopuszcza się dystans o 30% krótszy).
 2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg.wzoru:
  pkt=[czas zwycięzcy/ [podzielić] czas uczestnika] x WD
  Współczynnik WD:
  DYSTANS   Współczynnik WD
  Mini Maraton               1000
  Mega Maraton              2000
  Giga Maraton               3000
  Ultra Maraton              4000
  Ultra Maraton Plus      5000
 3. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 4. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu – w najlepszych dla zawodnika maratonach.
 5. Do klasyfikacji generalnej dla poszczególnych dystansów zalicza się punkty zdobyte we wszystkich wyścigach na danym dystansie.
 6. Do rywalizacji w MAŁYM PUCHARZE POLSKI a więc na dystansach liczą się punkty ze wszystkich maratonów roku tylko na danym dystansie.
 7. W wynikach końcowych MAŁEGO PUCHARU POLSKI uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum połowę plus jeden (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu na danym dystansie, jednak nie więcej jak 5.
 8. W wynikach końcowych cyklu uwzględnione zostaną jedynie osoby które ukończyły minimum połowę plus jeden (50 proc. + 1maraton) spośród wszystkich maratonów cyklu jednak nie więcej jak 5, z wyjątkiem klasyfikacji górskiej.

 

 

 

VII GRUPY STARTOWE

 1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w grupach o liczebności do 15 osób.
 2. Grupy startowe na dystansach GIGA i ULTRA będą tworzone na podstawie aktualnego  rankingu Pucharu Polski.
 3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
 4. O kolejności wypuszczania grup startowych osobno dla rowerów szosowych i innych  na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
 2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
 3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie może skutkować podniesieniem kwoty wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

 

 1. RUCH DROGOWY

 

 1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 

 

 1. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI
 2. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 3. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach oraz w klasyfikacji Open otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.
 4. W klasyfikacji końcowej MAŁEGO PUCHARU POLSKI zwycięzcy na danym dystansie w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn bez podziału na rowery otrzymają trofea sportowe
  za I, II , III miejsce.
 5. Uroczyste zakończenie Pucharu Polski wraz z uhonorowaniem zwycięzców za dany rok zorganizowane zostanie w terminie ostatniej imprezy Cyklu.

 

XI KARY

1  Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio w cyklu PP.

XII PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
  Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, lub innych z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy w komunikacie technicznym  imprezy.
Udostępnij na: